آزمایشگاه مکانیک سیالات و هیدرولیک

.

..

آزمایشگاه میکرو کنترلر

.

آزمایشگاه میکروبیولوژی

.

.

.

ازمایشگاه نفت

.

.

.

آزمایشگاه نماتد شناسی کشاورزی

.

.

.

.

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی

.

.

آزمایشگاه ویروس شناسی گیاهی

.

.

کارگاه ارماتور پیچی وقالب بندی

.

.

.

.

کارگاه انتقال قدرت

.

.

کارگاه تاسیسات مکانیکی

.

.

.

کارگاه تلویزیون

.

.

.

کارگاه جوشکاری

.

.

.

.

کارگاه سیم پیچی

.

.

.

.

کارگاه کامپیوتر نقشه برداری

.

.

کارگاه ماشین ابزار

.

.

.

.

کارگاه مولد قدرت

.

.

.

.

آزمایشگاه مکانیک خاک

.

.

.

.

آزمایشگاه ترمودینامیک ومقاومت مصالح

.

.

.

ازمایشگاه تجزیه دستگاهی

.

.

.

.

ازمایشگاه حشره شناسی کشاورزی

.

.

.

.

آزمایشگاه سم شناسی وزیست شناسی

.

.

.

.

آزمایشگاه فیزیک 1وحرارت

.

.

.

.

آزمایشگاه کتنرل خطی

.

.

.

.

آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی

.

.

.