به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان خوش آمدید.
آخرین اخبار
شرح وظایف بسیج اساتید

       شرح وظايف مركز بسيج اساتيد :

 1.  اخذ سياست ها ، برنامه ها ، دستور العمل ها و روشهاي ابلاغي از بسيج اساتيد نيرو و اجرايي نمودن آنها متناسب با ويژگي هاي استان .
 2.  هماهنگي و همكاري با ناحيه بسيج دانشجويي در كليه فعاليتهاي فرهنگي ، علمي آموزشي ، پژوهشي و انجام اقداماتي كه منجر به توسعه ، تحكيم و پويايي بسيج در دانشگاه ها ميگردد .
 3.  تهيه آمار و اطلاعات ، برنامه هاي سالانه و برآورد منابع (نيروي انساني ، بودجه ، امكانات ، اماكن ) مورد نياز برنامه ها و پيگيري اخذ منابع تخصصي از مراجع ذيربط و توزيع بين رده ها .
 4.  دريافت سهميه جذب و توزيع آن بين رده هاي اجرايي بر اساس سقف ارتش بسيت ميليوني و شناسايي موانع و مشكلات جذب اساتيد و پيشنهاد راهكارهاي رفع انها .
 5.  اجراي برنامه هاي ابلاغي فرهنگي ، پرورشي ، ورزشي واردويي از طريق رده هاي تابعه و متمركز منطقه اي .
 6.  برنامه ريزي و انجام فعاليتهاي مشترك با بسيج اساتيد نيرو در مقابل تهاجم فرهنگي و حركت هاي خزنده  سياسي عليه كليت نظام با اجراي برنامه هاي تدافعي و بازدارنده .
 7.  برنامه ريزي و بهره برداري از استعدادهاي علمي اساتيد در راستاي بهينه سازي سيستم ها ، روش ها ، فعاليتها ، ساختار و سازمان بسيج اساتيد .
 8.  اجراي برنامه هاي ابلاغي مشاركت در عرصه هاي سازندگي ، امر به معروف و نهي از منكر ، امدادي سياسي و اجتماعي طبق دستور العمل هاي ابلاغي .
 9.  جمع آوري اخبار و اطلاعات مرتبط با بسيج اساتيد به منظور بهره برداري و ارجاع به مبادي ذيربط .
 10.  پيگيري انجام امور انساني (خدمات كارگزيني ، ارزشيابي ، ترفيعات ، قضايي ، انضباطي و ...) كاركنان و بسيجيان عضو .
 11.  هماهنگي با مراجع ذيربط جهت ارئه خدمات رفاهي ، تفزيحي ، بهداشتي درماني ، وام و ... به بسيجيان طبق ضوابط ابلاغي .
 12.  اجراي برنا مه هاي متمركز منطقه اي اعم از بزرگداشت ايام الله ، مناسبت ها ، جشنواره هاي ( ورزشي ، فرهنگي ، هنري ، و ...) و اردوها ( علمي ، فرهنگي ) .
 13.  برنامه ريزي جهت ثبت سوابق و فعاليتهاي بسيجيان ، پيگيري صدور گواهي هاي لازم حسب نياز و سازماندهي اساتيد در سازمان هاي ابلاغي .
 14.  همكاري با مديريت دانشگاه و نهاد نمايندگي ولي فقيه و انجام اقدامات موثر براي بسط يابي به دانشگاه اسلامي و تحقق عملي وحدت حوزه و دانشگاه .
 15.  ارتباط با سازمانها و نهادهاي ذيربط با بسيج اساتيد جهت همكاري و جلب توانايي هاي آنان براي انجام ماموريت هاي محوله .
 16.  تقويت روحيه همكاري ، ايثار و فداكاري در بين اساتيد دانشگاه و كمك به دولت و ساير نهاد ها در زمان بروز حوادث غير مترقبه و شرايط بحراني .
 17.  شناخت و تبيين ابعاد تهاجم فرهنگي در دانشگاه ها و ارائه راهكارهاي منطقي براي مبارزه با آن به مراجع ذيربط .
 18.  ايجاد آمادگي در اساتيد بسيجي و كاركنان براي مقابله با بلاياي طبيعي و حضور در عرصه هاي دفاع فرهنگي ، نظامي با شركت در رزمايش ها ، اردوها و اجراي طرح هاي آزمايشي .
 19.   نظارت بر رده هاي بسيج اساتيد استان زنجان و جمع آوري گزارش عملكرد جهت بهره برداري و ارائه به مبادي ذيربط .
 20.   هماهنگي و همكاري در اجراي برنامه هاي آموزشي ( عقيدتي ، سياسي و ...) كاركنان و اساتيد بسيجي .
 21.  همكاري در ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي علمي ، فرهنگي و تحقيقاتي به دانشجويان
 22. بسيج خصوصا دانشجويان شاهد و ايثارگر.
 23.  برگزاري كارگاه هاي آموزشي و اردوهاي علمي فرهنگي براي اعضاي بسيج اساتيد و خانواه هاي آنان .