به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان خوش آمدید.
آخرین اخبار
کارشناس دفتر و مدیر سایت

کارشناس دفتر بسیج اساتید:             نجمه شیروانی    

 

مدارج تحصیلی:                        کارشناسی ارشد ریاضی

                                           کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

 

سوابق کاری:

-استاد دانشگاه آزاد و پیام نور در رشته ریاضی

- کارشناس فنی شبکه در مخابرات

اسکن مدارک