به سایت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان خوش آمدید.
آخرین اخبار
مسئول حلقه صالحین

مسئول حلقه صالحین : دکتر سید ابراهیم حسینی


مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی

 

اعضاء حلقه صالحین:


عنوان

استاد

رشته

رئیس حلقه

دکترسید ابراهیم حسینی

 فیزیولوژی

عضو

دکترقهرمان سلوکی نژاد

فیزیک

عضو

دکتر مسعود جباری

برق

عضو

دکتر محمد رضا  موسوی

بیماری شناسی گیاهی

عضو

دکتر سلطانعلی کاظمی

روانشناسی  تربیتی

عضو

دکتر حجت الله جاویدی

روانشناسی عمومی

عضو

آقای رضا قشمی

حسابداری