معاونت برنامه ریزی اقتصادی: دکتر سید نعمت اله موسوی


مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی


مرتبه دانشگاهی: دانشیار پایه 13

رشته تحصیلی: اقتصاد کشاورزی

محل تحصیل: واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

سوابق مدیریتی و اجرائی:

 • رئیس اداره کارگزینی هیات علمی
 • مدیر گروه اقتصاد کشاورزی-کارشناسی
 • مدیرگروه اقتصاد کشاورزی-کارشناسی ارشد
 • مدیر امور پژوهشی
 • سرپرست حوزه معاونت پژوهشی
 • عضو کار گروه هماهنگی پروژه های کاربردی استان فارس
 • عضو کمیته طرح و برنامه وبودجه منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی
 • مسئول پژوهشی بسیج اساتید استان فارس
 • معاونت اموزشی دانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت
 • معاونت پژوهشی دانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت
 • معاونت دانشجویی دانشگاه ازاداسلامی واحد مرودشت
 • مدیر گروه دوره کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی و توسعه روستایی و اقتصاد انرژی
 • مدیر حلقه های علمی بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
 • مدیر داخلی و عضو هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی
 • عضو هیات تحریریه مجله علمی - پژوهشی برنامه ریزی منطقه ای
 • مدیر گروه دوره دکتری تخصصی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

 

سوابق پژوهشی و افتخارات:

 • انتشار 85 مقاله ISI و علمی -پژوهشی معتبر

 • ارائه بیش از 100 مقاله در همایشهای ملی ومعتبر بین المللی
 • انجام 10 طرح پژوهشی ملی
 • پژوهشگر برتر واحد دانشگاهی مرودشت درسالهای 84، 85 و86 و87 و88 و89 و90 و91و93و94

 • نفراول معاون پژوهشی در منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی درسالهای 87 و88 و89

 • راه اندازی 10 مجله علمی در واحد واخذ رتبه علمی-پژوهشی از وزارت علوم وکسب رتبه دوم در کشور بعد از علوم وتحقیقات تهران

 • پژوهشگر برتر استان فارس در سال 1394
پست الکترونیکی: nmousavi@miau.ac.ir و mousavi_sn@yahoo.com